Stappenplan

In het scheidingstraject doorlopen we een aantal stappen. Het stappenplan biedt een duidelijk houvast. Het ziet er als volgt uit.

Stap 1
Stap 1
Scheidingsmelding
Een scheiding is ingrijpend, een periode vol vragen en onzekerheden. Dat geldt voor u en voor uw kinderen. Als u na de scheidingsmelding met elkaar in gesprek blijft, kan dat later veel problemen voorkomen. In het eerste gesprek besteden we daarom aandacht aan de scheidingsmelding, de verwachtingen van het mediation traject en de onderlinge communicatie.
Stap 2
Stap 2
Inventarisatie

U heeft op mijn verzoek de benodigde gegevens verzameld als voorbereiding op de voortgangsgesprekken. Dit zijn onder andere de personalia en de relevante financiële gegevens. U ontvangt daarover van mij van tevoren een lijst.

Stap 3
Stap 3
Voortgangsgesprekken
De voortgangsgesprekken zijn gericht op uw toekomstperspectief: hoe wil ieder van u het leven (en dat van de kinderen) vormgeven en wat is daarvoor aan financiële middelen nodig. We bespreken de opties en ik informeer u natuurlijk over de wettelijke maatstaven, over uw rechten en plichten en over de mogelijkheden. Voor het berekenen van de kinder- en partneralimentatie gebruik ik als uitgangspunt de zogeheten Trema-normen, die ook de rechtbank hanteert. Indien nuttig en nodig wordt een fiscalist, accountant of pensioendeskundige ingeschakeld. De uitkomst van de gesprekken leg ik telkens vast in een voortgangsverslag. Als er kinderen zijn besteden we daar eerst aandacht aan. De afspraken over de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan.
De onderwerpen die besproken worden hangen samen met uw specifieke situatie. Zoals alimentatie, het huis, de toekomstige woonsituatie, verdeling/verrekening van vermogen, pensioenen, een eigen bedrijf. De onderwerpen komen stuk voor stuk en gestructureerd aan de orde. De beslissingen en afspraken worden vastgelegd in een scheidingsconvenant. Gemiddeld zijn er drie tot vier voortgangsgesprekken nodig om alle afspraken inzichtelijk te maken en af te ronden.
Stap 4
Stap 4
Ouderschapsplan
Voor kinderen is het belangrijk dat zij niet tussen hun ouders in komen te staan. Bij voorkeur voeren de ouders samen het gesprek met de kinderen dat zij uit elkaar gaan. Dit wordt het paraplugesprek genoemd, een moeilijk maar belangrijk moment. In het paraplugesprek vertellen de ouders dat zij het goed voor de kinderen gaan regelen en dat de kinderen onbelemmerd contact houden met beide ouders. Kinderen krijgen de ruimte om te reageren, zowel emotioneel als praktisch, tijdens het gesprek en daarna.
In mediation bespreken we de manier waarop u de zorg- en opvoedingstaken wilt verdelen, ieders aandeel in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen en hoe u het gezamenlijk ouderschap na de scheiding vorm willen geven. De afspraken hierover worden vastgelegd in een Ouderschapsplan.
Vaak heeft het meerwaarde om mij een keer alleen met de kinderen te laten praten. Als mediator zal ik dan naar de kinderen luisteren en, uiteraard passend bij hun leeftijd, ingaan op hun vragen.
Stap 5
Stap 5
Convenant
Als alle onderwerpen zorgvuldig zijn besproken en er overeenstemming is over alle beslissingen en afspraken, dan leg ik deze vast in een juridische overeenkomst: het scheidingsconvenant. U ontvangt een concept, dat wordt besproken en na uw goedkeuring komt het definitieve convenant tot stand, dat door u beiden getekend wordt.
Stap 6
Stap 6
Verzoek tot scheiding indienen bij de rechtbank
Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap èn kinderen: dan wordt het huwelijk of geregistreerd partnerschap door de rechtbank ontbonden. Ik zorg ervoor dat het gezamenlijk verzoek tot scheiding bij de rechtbank wordt ingediend. U hoeft niet zelf bij de rechtbank te verschijnen. De afwikkeling door de rechtbank duurt gemiddeld 2 tot 5 weken.
Stap 7
Stap 7
Inschrijving
Tenslotte zorg ik voor inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand. Door de inschrijving wordt de echtscheiding definitief.